คำรับรอง และรายงานผลการปฏิบัติราชการ

การปฏิบัติราชการ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ Divisions of Public Relations and International Affairs การปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ Divisions of Public Relations and International Affairs คู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ Divisions of Public Relations and International Affairs การปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ Divisions of Public Relations and International Affairs แผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ Divisions of Public Relations and International Affairs แผนการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ Divisions of Public Relations and International Affairs การปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ Divisions of Public Relations and International Affairs แผนการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ Divisions of Public Relations and International Affairs การปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ Divisions of Public Relations and International Affairs แผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ Divisions of Public Relations and International Affairs แผนการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ Divisions of Public Relations and International Affairs ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ Divisions of Public Relations and International Affairs คํารับรองการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ Divisions of Public Relations and International Affairs รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ Divisions of Public Relations and International Affairs การปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ Divisions of Public Relations and International Affairs แผนกลยุทธ์กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พ.ศ. 2558 – 2561)

กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ Divisions of Public Relations and International Affairs คํารับรองการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ Divisions of Public Relations and International Affairs การปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ Divisions of Public Relations and International Affairs แผนกลยุทธ์กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พ.ศ. 2558 – 2561)

กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ Divisions of Public Relations and International Affairs คํารับรองการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ Divisions of Public Relations and International Affairs การปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ Divisions of Public Relations and International Affairs แผนกลยุทธ์กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พ.ศ. 2558 – 2561)

กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ Divisions of Public Relations and International Affairs คํารับรองการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ Divisions of Public Relations and International Affairs การปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ Divisions of Public Relations and International Affairs แผนกลยุทธ์กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พ.ศ. 2558 – 2561)

กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ Divisions of Public Relations and International Affairs แผนการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ Divisions of Public Relations and International Affairs คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ Divisions of Public Relations and International Affairs รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ Divisions of Public Relations and International Affairs การปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ Divisions of Public Relations and International Affairs แผนการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ Divisions of Public Relations and International Affairs คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ Divisions of Public Relations and International Affairs รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ Divisions of Public Relations and International Affairs ผลการประเมินจากคณะกรรมการ การปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557