ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบ

1. การส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในระดับสากล
– ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก

 

2. พัฒนากระบวนการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ โดยจัดสรรทรัพยากรและเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล
– ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเชิงรุก
– ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอก

 

3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
– ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการที่ดี