กลุ่มงานสถานีวิทยุและโทรทัศน์

งานโทรทัศน์ (https://tv.msu.ac.th)

ชื่อ – สกุล : นายระวุฒิ ภามนตรี (หัวหน้างานโทรทัศน์)
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
โทรศัพท์ภายใน : 1357
โทรศัพท์มือถือ : 097-2455542
e-mail : Rawoot.p@msu.ac.th
facebook : Rawootkungardc
ID-line : –
ชื่อ – สกุล : นางสาวณัฐธิดา  เพ็ชรใต้
ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ภายใน : 1357
โทรศัพท์มือถือ : 092-6236694
e-mail : Nuttida.mk23@gmail.com
facebook : Nuttida ja
ID-line : Jeab1733
ชื่อ – สกุล : นายธนัฎฏ์ปกรธ์  ไตรพิพัฒศ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
โทรศัพท์ภายใน : 1357
โทรศัพท์มือถือ : 095-6595645
e-mail : Aposiii88@gmail.com
facebook : aposiii
ID-line : p.o.s
ชื่อ – สกุล : นายวีระชน ขุนนอก
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
โทรศัพท์ภายใน : 1357
โทรศัพท์มือถือ : 098-2564708
e-mail : weerachon.khu@msu.ac.th
facebook : โอ๊ด วีระชน
ID-line : –

งานสถานีวิทยุ  (https://radio.msu.ac.th)

ชื่อ – สกุล : นายวิชิต  ชาวะหา (หัวหน้างานสถานีวิทยุ)
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
โทรศัพท์ภายใน : -1282
โทรศัพท์มือถือ : 080-7444354
e-mail : v.msu.radio@gmail.com
facebook : vichitvision
ID-line : –
ชื่อ – สกุล : นายแสนศักดิ์  ขันทอง
ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ภายใน : 1377
โทรศัพท์มือถือ : 095-6601574
e-mail : Hotman_hero@windowslive.com
facebook : Sansiva ruk
ID-line : –
ชื่อ – สกุล : นายสุวัฒน์  วิมลชัยฤกษ์
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
โทรศัพท์ภายใน : 1377
โทรศัพท์มือถือ : 085-4623181
e-mail : nongsuwat@gmail.com
facebook : เรดิโอ โลกาสุวัฒน์
ID-line : –
ชื่อ – สกุล : นางสาวอังศนา  ทวยภา
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
โทรศัพท์ภายใน : 1282
โทรศัพท์มือถือ : 088-5631988
e-mail : Angsana.t@msu.ac.th
facebook : Angsana thana
ID-line : Angsana_aon
ชื่อ – สกุล : นายชาญชัย  ธรรมสาร
ตำแหน่ง : ช่างเทคนิค
โทรศัพท์ภายใน : 1377
โทรศัพท์มือถือ : 084-7139978
e-mail : –
facebook : ชาญชัย  ธรรมสาร
ID-line : –
ชื่อ – สกุล : นายจิรายุทธ สีดา
ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ภายใน : 1377
โทรศัพท์มือถือ : –
e-mail : –
facebook : –
ID-line : –