งานบริหารทั่วไป

ชื่อ – สกุล : นางนาถลดา ศิริสำราญ (หัวหน้างานบริหารทั่วไป)
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
โทรศัพท์ภายใน : 1229
โทรศัพท์มือถือ : 094-2834355
e-mail : sarasara_594@hotmail.com
facebook : sara sirisumran
ID-line : saralada
ชื่อ – สกุล : นางมณีรัตน์  พรมเทศ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ภายใน : 1233
โทรศัพท์มือถือ : 093-5645362
e-mail : manee.pt@hotmail.com
facebook : maneerat  phom
ID-line : 095-6680477
ชื่อ – สกุล : นางไพจิตร  รัตนมาลา
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
โทรศัพท์ภายใน : 1233
โทรศัพท์มือถือ : 085-3734808
e-mail : paijit_noy@hotmail.com
facebook : ไพจิตร รัตนมาลา
ID-line : paijit_noy
ชื่อ – สกุล : นางสาวสุพรพรรณ  วรรณภักดี
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
โทรศัพท์ภายใน : 1723
โทรศัพท์มือถือ : 091-4187303
e-mail : vannapukdee12@hotmail.com
facebook : pam pam
ID-line : –