แผนกลยุทธ์หน่วยงาน

แผนกลยุทธ์หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม