ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

ปรัชญา

การสื่อสารองค์กรระดับสากล

วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางการให้บริการด้านการประชาสัมพันธ์ และกิจการต่างประเทศ ที่ได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนภารกิจมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย

พันธกิจ

ส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ด้านการประชาสัมพันธ์