กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ (https://iroffice.msu.ac.th)

งานบริการบุคลากรและความร่วมมือ

ชื่อ – สกุล : นางสาวศิเรมอร  ประทุมทิพย์
ตำแหน่ง : นักวิเทศสัมพันธ์
โทรศัพท์ภายใน : 1253
โทรศัพท์มือถือ : –
e-mail : siremorn.p@msu.ac.th
facebook : Sirem-orn Prathumthip
ID-line : –
ชื่อ – สกุล : นางสาวปวริศา หนันดี
ตำแหน่ง : นักวิเทศสัมพันธ์
โทรศัพท์ภายใน : 1253
โทรศัพท์มือถือ : 096-6369626
e-mail : pawarisa.n@msu.ac.th
facebook : –
ID-line : –
   

งานบริการนิสิต

ชื่อ – สกุล : นางสาวจีรนันท์  สุทธิจันทร์ (หัวหน้างานบริการนิสิต)
ตำแหน่ง : นักวิเทศสัมพันธ์
โทรศัพท์ภายใน : 1338
โทรศัพท์มือถือ : 085 778 7187
e-mail : jeeranan.s@msu.ac.th
facebook : jeeranan.suttijan
ID-line : –
ชื่อ – สกุล : นายกุลนันทน์ ขวัญสกุล
ตำแหน่ง : นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
โทรศัพท์ภายใน : 1338
โทรศัพท์มือถือ : –
e-mail : kwunsakul.k@gmail.com
facebook : –
ID-line : –

งานบริหารทั่วไป

ชื่อ – สกุล : นางสาวสุพันธ์ณี  ศรเสนา
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ภายใน : 1723
โทรศัพท์มือถือ : 089-7111994
e-mail : amam_987@hotmail.com
facebook : amam  summart
ID-line : ammeesu
ชื่อ – สกุล : นางสาวชลิพร โชติถาวรเจริญ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ภายใน : 1253
โทรศัพท์มือถือ : 087-4211889
e-mail : Paul-een@hotmail.com
facebook : Paul leen
ID-line : Chaliporn.ch