คณะผู้บริหาร

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ชื่อ – สกุล : รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล
ตำแหน่ง : อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และพันธกิจสากล

ชื่อ – สกุล : ผศ.ดร.พลเดช เชาวรัตน์
ตำแหน่ง : รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และพันธกิจสากล

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์สากล

ชื่อ – สกุล : อาจารย์ ดร.ศรินทรีย์ อุดชาชน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์สากล

ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ

ชื่อ – สกุล : นางณัฐยา  จอมพุทรา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
โทรศัพท์ภายใน : 1369
โทรศัพท์มือถือ : 089-6196669
e-mail : nataya.c@msu.ac.th
facebook : nataya  chomphutsa
ID-line : nataya.c