เกี่ยวกับหน่วยงาน

กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ พัฒนาขึ้นโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบัน ซึ่งเป็นแผนที่ครอบคลุมตามภารกิจของมหาวิทยาลัย คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และมีการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ในการพัฒนามหาวิทยาลัย 7 ยุทธศาสตร์

กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มีภารกิจเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสร้างภาพลักษณ์อันดี ของมหาวิทยาลัย สนับสนุนการผลิตสื่อเพื่อการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ และสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กรให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ได้จัดทำแผนกลยุทธ์ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องและ สอดรับกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย และนโยบายของผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Divisions of Public Relations and International Affairs Mahasarakham Universit

กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Divisions of Public Relations and International Affairs Mahasarakham Universit