กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์

ชื่อ – สกุล : นายธานินทร์  หงษา  (หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์)
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
โทรศัพท์ภายใน : 1280
โทรศัพท์มือถือ : 0956711289
e-mail : Tanin_hong_sa@hotmail.com
facebook : tanin hongsa
ID-line : tanin.h.2519
ชื่อ – สกุล : นางปิยะฉัตร  ธนภัทรธุวานันท์
ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ
โทรศัพท์ภายใน : 1279
โทรศัพท์มือถือ : 083-1501314
e-mail : Piya0831501314@gmail.com
facebook : –
ID-line : piya0831501314
ชื่อ – สกุล : นางจุฑามาศ  ภิญโญศรี
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ
โทรศัพท์ภายใน : 1722
โทรศัพท์มือถือ : 081-5445588
e-mail : lunta.a2001@gmail.com
facebook : Jutamas pin
ID-line : 081-5445588
ชื่อ – สกุล : นางสินีนาฎ  พรั่งพร้อมกุล
ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ภายใน : 1722
โทรศัพท์มือถือ : 084-6394593
e-mail : Sinee.kae@gmail.com
facebook : สินีนาฎ  พรั่งพร้อมกุล
ID-line : 012628990
ชื่อ – สกุล : นายวีรชา  บุตรมาตย์
ตำแหน่ง : นักวิชาการช่างศิลป์
โทรศัพท์ภายใน : 1279
โทรศัพท์มือถือ : 062-8152593
e-mail : –
facebook : วีรชา  บุตรมาตย์
ID-line : –
ชื่อ – สกุล : นายแสงเทียน วงษาเวียง
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
โทรศัพท์ภายใน : 1722
โทรศัพท์มือถือ : 095-2328256
e-mail : Sangthain.w@gmail.com
facebook : แสงเทียน วงษาเวียง
ID-line : –
ชื่อ – สกุล : นางสาวบุณฑริกา  ภูผาหลวง
ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ
โทรศัพท์ภายใน : 1234
โทรศัพท์มือถือ : 086-2319543
e-mail : beertv3@hotmail.com
facebook : buntharika
ID-line : Buntharika2525
ชื่อ – สกุล : นายอภิราม ทามแก้ว
ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ภายใน : 1234
โทรศัพท์มือถือ : 088-5608806
e-mail : apiram_1313@hotmail.com , apiram.t@msu.ac.th
facebook : apiram.thamkaew
ID-line : apiram1313
ชื่อ – สกุล : นางสาวจารุภาภัทร บุตรสิมมา
ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ภายใน : 1234
โทรศัพท์มือถือ : 094-3855145
e-mail : Giftsy.hi@gmail.com
facebook : Giiftsy Jaruparparth Bootsimma
ID-line : Giftsy-hi
ชื่อ – สกุล : นายอธิษฐ์  เชิญขวัญชัย
ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ภายใน : 1234
โทรศัพท์มือถือ : 093-5272221
e-mail : ii.chaisri.sovo-thy@hotmail.com
facebook : Atit Choenkhwanchai
ID-line : ts_atit35
ชื่อ – สกุล : นายกิตติคุณ  ปิ่นสุวรรณ
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
โทรศัพท์ภายใน : 1280
โทรศัพท์มือถือ : 089-6198872
e-mail : Hernfa_p@hotmail.com  ,  diyidea@gmail.com
facebook : Kittikhun.pinsuwan
ID-line : diydidea
ชื่อ – สกุล : นางสาวภคมน  ปฐมวณิชกุล
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
โทรศัพท์ภายใน : 1280
โทรศัพท์มือถือ : –
e-mail : –
facebook : –
ID-line : –