แผนการปฏิบัติราชการ

แผนการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ
กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม