การให้บริการของหน่วยงาน

นโยบายการให้บริการของกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ สังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1. สนับสนุนและเล็งเห็นความจำเป็นของการประชาสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัย

2. ส่งเสริมกระบวนการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่างๆ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความจริงที่สามารถตรวจสอบได้ โปร่งใส ยุติธรรม เป็นระบบทุกขั้นตอน

3. สนับสนุนให้มีแผนประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยในทุกระดับของหน่วยงานภายใน เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานประชาสัมพันธ์อย่างเป็นระบบ

4. สนับสนุนให้หน่วยงานที่รับผิดชอบการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย มีทรัพยากรที่พร้อมสำหรับการปฏิบัติงานตามความจำเป็น

5. สนับสนุนกระบวนการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ด้วยวิธีการและสื่อที่หลากหลาย

6. สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้อง และทันกับกระแสโลกาภิวัตน์

7. ส่งเสริมให้มีการประเมินตรวจสอบภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นระยะ เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุง วางแผนดำเนินงานมหาวิทยาลัย

8. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ให้มีศักยภาพเพียงพอแก่การ ดำเนินงานประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

9. เน้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อสร้างสรรค์พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

10. ส่งเสริมการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ภายใน เพื่อสร้างความเข้าใจและร่วมมือกันในการพัฒนามหาวิทยาลัย