ประวัติความเป็นมา

กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดตั้งขึ้นด้วยการปรับปรุงโครงสร้างการจัดแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงาน อธิการบดี โดยได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2552 มีภารกิจเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสร้างภาพลักษณ์อันดี ของมหาวิทยาลัย สนับสนุนการผลิตสื่อเพื่อการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ และสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อประชาสัมพันธ์องค์กรอย่างกว้าง ขวางให้เป็นที่รู้จัก โดยแบ่งการดำเนินงานเป็น 3 กลุ่มงาน และ 1 งาน ดังนี้

1. กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม MahasarakhamUniversity

3. กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม MahasarakhamUniversity

2. กลุ่มงานสถานีวิทยุและโทรทัศน์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม MahasarakhamUniversity

4. งานบริหารทั่วไป

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม MahasarakhamUniversity