หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน

ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ

ชื่อ – สกุล : นางณัฐยา  จอมพุทรา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์

ชื่อ – สกุล : นายธานินทร์  หงษา  (หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์)
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

กลุ่มงานสถานีวิทยุและโทรทัศน์

ชื่อ – สกุล : นายระวุฒิ ภามนตรี (หัวหน้างานโทรทัศน์)
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ชื่อ – สกุล : นายวิชิต  ชาวะหา (หัวหน้างานสถานีวิทยุ)
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ

ชื่อ – สกุล : – (หัวหน้างานบริการบุคลากรและความร่วมมือ)
ตำแหน่ง : นักวิเทศสัมพันธ์
ชื่อ – สกุล : นางสาวจีรนันท์  สุทธิจันทร์ (หัวหน้างานบริการนิสิต)
ตำแหน่ง : นักวิเทศสัมพันธ์

งานบริหารทั่วไป

ชื่อ – สกุล : นางนาถลดา  ศิริสำราญ (หัวหน้างานบริหารทั่วไป)
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป