แบบฟอร์มดาวน์โหลด

::  บันทึกข้อความ : ขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือ (ขอวีซ่า/เปลี่ยนประเภทวีซ่า/ต่ออายุวีซ่า/ยกเลิกวีซ่า) (สำหรับนิสิต : ล่าสุด ก.ค. 65)
:: แบบฟอร์มสำหรับ (ข้าราชการ)
:: แบบฟอร์มสำหรับ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
:: แบบฟอร์มสำหรับ (ลูกจ้างชั่วคราว)
:: แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
:: แบบข้อตกลงภาระงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ป.01-04)
:: แบบฟอร์มขออนุญาตออกนอกสถานที่

แบบฟอร์มพัสดุ

 
:: แบบขอให้จัดหา กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
:: ใบเบิกวัสดุ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
:: แบบฟอร์มยืมพัสดุ / ครุภัณฑ์ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
:: ใบสั่งถ่ายเอกสาร กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
:: ใบแจ้งซ่อมวัสดุ ครุภัณฑ์ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ

แบบฟอร์มแผนกลยุทธ์

 
:: ขั้นตอนในการจัดทำแผนกลยุทธ์
:: แบบฟอร์มจัดทำแผนกลยุทธ์ 2560

กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ติดต่อ-สอบถาม
แบ่งการดำเนินงานเป็น 3 กลุ่มงาน และ 1 งาน ดังนี้ 1. กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ 2. กลุ่มงานสถานีวิทยุและโทรทัศน์ 3. กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ 4. งานบริหารทั่วไป
ติดต่อบุคลากร
ติดต่อ – สอบถาม
กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
  • 0-4375-4315 ภายใน 1233 , 1234
  • info.msuthailand@gmail.com