ส่งมอบงานกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มมส

ส่งมอบงานกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มมส

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีส่งมอบงาน รับมอบงานในตำแหน่งรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ พร้อมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และพันธกิจสากล และ อาจารย์ ดร.ศรินทรีย์ อุดชาชน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์สากล ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป

และขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร รองศาสตราจารย์ ดร. อรวิชญ์ กุมพล รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาองค์กรดิจิทัล และอาจารย์อังคณา พรมรักษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและสื่อสารองค์กร     ในโอกาสครบวาระ โดยมี นางณัฐยา  จอมพุทรา ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ และบุคลากรกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุม 2 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ติดต่อ-สอบถาม
แบ่งการดำเนินงานเป็น 3 กลุ่มงาน และ 1 งาน ดังนี้ 1. กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ 2. กลุ่มงานสถานีวิทยุและโทรทัศน์ 3. กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ 4. งานบริหารทั่วไป
ติดต่อบุคลากร
ติดต่อ – สอบถาม
กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
  • 0-4375-4315 ภายใน 1233 , 1234
  • info.msuthailand@gmail.com