บุคลากรกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 18 ธันวาคม 2566

บุคลากรกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 18 ธันวาคม 2566

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยมีจำนวนบัณฑิตผู้ขอเข้ารับปริญญาบัตร จำนวน 6,135 คน

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 ร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพื่อชี้แจงรายละเอียด แนวปฏิบัติ พร้อมกำหนดหน้าที่ในการปฏิบัติงาน เตรียมการรับผู้แทนพระองค์ มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โดยได้กำหนดวันเพื่อเตรียมความพร้อม ดังนี้
วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2566 ซ้อมย่อยที่คณะ
วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2566 ซ้อมใหญ่ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://news.msu.ac.th/mnews/msuhotnews/incread.php?hid=10832

ภาพ/ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง
ที่มา : สำนักงานอธิการบดี

กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ติดต่อ-สอบถาม
แบ่งการดำเนินงานเป็น 3 กลุ่มงาน และ 1 งาน ดังนี้ 1. กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ 2. กลุ่มงานสถานีวิทยุและโทรทัศน์ 3. กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ 4. งานบริหารทั่วไป
ติดต่อบุคลากร
ติดต่อ – สอบถาม
กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
  • 0-4375-4315 ภายใน 1233 , 1234
  • info.msuthailand@gmail.com