หน่วยงานภายใน

หน่วยงานจัดการเรียนการสอน
หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน (ระดับอุดมศึกษา)
    ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
     :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      :: คณะพยาบาลศาสตร์
     :: คณะศึกษาศาสตร์      :: คณะเภสัชศาสตร์
     :: คณะการบัญชีและการจัดการ      :: คณะสาธารณสุขศาสตร์
     :: คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์      :: คณะแพทยศาสตร์
     :: คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม      :: คณะสัตวแพทยศาสตร์
     :: วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
     :: วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
     :: คณะนิติศาสตร์
    ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
     :: คณะวิทยาศาสตร์
     :: คณะเทคโนโลยี
     :: คณะวิศวกรรมศาสตร์
     :: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-ผังเมือง-นฤมิตศิลป์
     :: คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
     :: คณะวิทยาการสารสนเทศ
     :: สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน (ขั้นพื้นฐาน)
     :: โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)
     :: โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
หน่วยงานสนับสุนนการเรียนการสอน
หน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอน (สำนักงานอธิการบดี)
     :: สำนักงานอธิการบดี      :: กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
     :: กองกลาง      :: กองอาคารสถานที่
     :: กองแผนงาน      :: กองทะเบียนและประมวลผล
     :: กองการเจ้าหน้าที่      :: กองบริการการศึกษา
     :: กองกิจการนิสิต      :: กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
     :: กองคลังและพัสดุ      :: สำนักตรวจสอบภายใน
     :: ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา
หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน (เทียบเท่าคณะ)
     :: บัณฑิตวิทยาลัย
     :: สำนักคอมพิวเตอร์
     :: สำนักวิทยบริการ
     :: สำนักศึกษาทั่วไป
หน่วยงานวิจัย/บริการ/ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
     :: สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
     :: ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา
     :: สำนักบริการวิชาการ
วิทยาเขต/ ศูนย์/ ฝ่าย/ สมาคม
     :: สภาคณาจารย์
     :: สมาคมศิษย์เก่า
หน่วยงานเสริมศึกษา
     :: ร้านยามหาวิทยาลัย
     :: สถาบันขงจื๊อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
     :: สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด
     :: สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

 

017983
Users Today : 15
Users Yesterday : 32
This Month : 970
This Year : 10003
Total Users : 17982
Views Today : 31
Total views : 54617
Who's Online : 1