ผู้ดูแลเว็บไซต์

ผู้ดูแลเว็บไซต์กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ  http://prf.msu.ac.th

ชื่อ – สกุล : นายธานินทร์  หงษา  (หัวหน้างานสารสนเทศ)
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
โทรศัพท์ภายใน : 1280
อีเมล์ : tanin_hong_sa@hotmail.com

ผู้ดูแลข้อมูลข่าวสารเว็บไซต์มหาวิทยาลัย

ชื่อ – สกุล : นายธานินทร์  หงษา  (หัวหน้างานสารสนเทศ)
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
โทรศัพท์ภายใน : 1280
อีเมล์ : tanin_hong_sa@hotmail.com
ชื่อ – สกุล : นายกิตติคุณ  ปิ่นสุวรรณ
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
โทรศัพท์ภายใน : 1280
อีเมล์ : hernfa_p@hotmail.com / diydidea@gmail.com
ชื่อ – สกุล : นางสาวภคมน ปฐมวณิชกุล
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
โทรศัพท์ภายใน : 1280
อีเมล์ : ymca2922@hotmail.com

ผู้ดูแลเว็บไซต์กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ  http://iroffice.msu.ac.th

ชื่อ – สกุล : นายธานินทร์  หงษา  (หัวหน้างานสารสนเทศ)
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
โทรศัพท์ภายใน : 1280
อีเมล์ : tanin_hong_sa@hotmail.com

ผู้ดูแลเว็บไซต์สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  http://radio.msu.ac.th

ชื่อ – สกุล : นายวิชิต  ชาวะหา
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ
โทรศัพท์ภายใน : –

ผู้ดูแลเว็บไซต์อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  http://identity.msu.ac.th

ชื่อ – สกุล : นายธานินทร์  หงษา  (หัวหน้างานสารสนเทศ)
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
โทรศัพท์ภายใน : 1280
อีเมล์ : tanin_hong_sa@hotmail.com

ผู้ดูแลเว็บไซต์กิจกรรมพิเศษมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  http://activity.msu.ac.th

ชื่อ – สกุล : นายธานินทร์  หงษา  (หัวหน้างานสารสนเทศ)
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
โทรศัพท์ภายใน : 1280
อีเมล์ : tanin_hong_sa@hotmail.com

ผู้ดูแล Facebook มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  http://www.facebook.com/MahasarakhamUni

ชื่อ – สกุล : นายธานินทร์  หงษา  (หัวหน้างานสารสนเทศ)
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
โทรศัพท์ภายใน : 1280
อีเมล์ : tanin_hong_sa@hotmail.com

ผู้ดูแล Facebook กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ  https://www.facebook.com/PR.MSUThailand

ชื่อ – สกุล : นายธานินทร์  หงษา  (หัวหน้างานสารสนเทศ)
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
โทรศัพท์ภายใน : 1280
อีเมล์ : tanin_hong_sa@hotmail.com

 

กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ติดต่อ-สอบถาม
แบ่งการดำเนินงานเป็น 3 กลุ่มงาน และ 1 งาน ดังนี้ 1. กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ 2. กลุ่มงานสถานีวิทยุและโทรทัศน์ 3. กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ 4. งานบริหารทั่วไป
ติดต่อบุคลากร
ติดต่อ – สอบถาม
กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
  • 0-4375-4315 ภายใน 1233 , 1234
  • info.msuthailand@gmail.com