ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย

โครงการผลิตสารคดีในวาระเฉลิมฉลองครบรอบ 150 ปี เมืองมหาสารคามชุด “สุดสะแนนแดนสารคาม”

โครงการผลิตสารคดีในวาระเฉลิมฉลองครบรอบ 150 ปี เมืองมหาสารคามชุด “สุดสะแนนแดนสารคาม”
“โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแบบมุ่งเป้า”   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558

 

ร้อยรักษ์หัตถศิลป์ : วีดิทัศน์ภูมิปัญญาท้องถิ่นช่างพื้นบ้านอีสานเพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ (งานวิจัยร่วม)

ร้อยรักษ์หัตถศิลป์ : วีดิทัศน์ภูมิปัญญาท้องถิ่นช่างพื้นบ้านอีสานเพื่อการเรียนรู้อย่างสร้าง สรรค์ (งานวิจัยร่วม)
ปีงบประมาณ : 2557 ( เลขที่สัญญา : 5708009 )
พื้นที่ดำเนินการ : 1. สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 2. กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ 3. กลุ่มช่างผลิตกลองยาว (บ้านตลาด ต.บ้านหวาย อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม)

โครงการพัฒนาคลังข้อมูลภูมิปัญญาอีสาน กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์บ้านอีสาน มมส. (Digitized Isan) โดยใช้เทคนิคความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality, AR) บนสมาร์ทโฟน

โครงการพัฒนาคลังข้อมูลภูมิปัญญาอีสาน กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์บ้านอีสาน มมส. (Digitized Isan) โดยใช้เทคนิคความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality, AR) บนสมาร์ทโฟน
ปีงบประมาณ : 2557 ( เลขที่สัญญา : 5707022 )

การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์และระบบออกอากาศโทรทัศน์ผ่านเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์ เคลื่อนที่และโทรศัพท์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS และ Google’s Android ด้วยเทคโนโลยีซอฟต์แวร์แบบเปิดเผยรหัส

(ภาษาไทย) การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์และระบบออกอากาศโทรทัศน์ผ่านเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์ เคลื่อนที่และโทรศัพท์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS และ Google’s Android ด้วยเทคโนโลยีซอฟต์แวร์แบบเปิดเผยรหัส
(ภาษาอังกฤษ)  The Development of Application and Mobile IPTV (Internet Protocol TV) System for iOS and Google’s  Android Operating System Mobile Phone Via Open Source Technology

 

กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ติดต่อ-สอบถาม
แบ่งการดำเนินงานเป็น 3 กลุ่มงาน และ 1 งาน ดังนี้ 1. กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ 2. กลุ่มงานสถานีวิทยุและโทรทัศน์ 3. กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ 4. งานบริหารทั่วไป
ติดต่อบุคลากร
ติดต่อ – สอบถาม
กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
  • 0-4375-4315 ภายใน 1233 , 1234
  • info.msuthailand@gmail.com