ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย

โครงการผลิตสารคดีในวาระเฉลิมฉลองครบรอบ 150 ปี เมืองมหาสารคามชุด “สุดสะแนนแดนสารคาม”

          โครงการผลิตสารคดีในวาระเฉลิมฉลองครบรอบ 150 ปี เมืองมหาสารคามชุด “สุดสะแนนแดนสารคาม”
          “โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแบบมุ่งเป้า”   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558

ร้อยรักษ์หัตถศิลป์ : วีดิทัศน์ภูมิปัญญาท้องถิ่นช่างพื้นบ้านอีสานเพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ (งานวิจัยร่วม)

          ร้อยรักษ์หัตถศิลป์ : วีดิทัศน์ภูมิปัญญาท้องถิ่นช่างพื้นบ้านอีสานเพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ (งานวิจัยร่วม)
          ปีงบประมาณ : 2557 ( เลขที่สัญญา : 5708009 )
          พื้นที่ดำเนินการ : 1. สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 2. กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ 3. กลุ่มช่างผลิตกลองยาว (บ้านตลาด ต.บ้านหวาย อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม)

โครงการพัฒนาคลังข้อมูลภูมิปัญญาอีสาน กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์บ้านอีสาน มมส. (Digitized Isan) โดยใช้เทคนิคความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality, AR) บนสมาร์ทโฟน

          โครงการพัฒนาคลังข้อมูลภูมิปัญญาอีสาน กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์บ้านอีสาน มมส. (Digitized Isan) โดยใช้เทคนิคความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality, AR) บนสมาร์ทโฟน
          ปีงบประมาณ : 2557 ( เลขที่สัญญา : 5707022 )
          หัวหน้าโครงการ : ขวัญชัย ศิริสุรักษ์

การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์และระบบออกอากาศโทรทัศน์ผ่านเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่และโทรศัพท์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS และ Google's Android ด้วยเทคโนโลยีซอฟต์แวร์แบบเปิดเผยรหัส

          (ภาษาไทย) การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์และระบบออกอากาศโทรทัศน์ผ่านเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่และโทรศัพท์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS และ Google's Android ด้วยเทคโนโลยีซอฟต์แวร์แบบเปิดเผยรหัส
          (ภาษาอังกฤษ)  The Development of Application and Mobile IPTV (Internet Protocol TV) System for iOS and Google's  Android Operating System Mobile Phone Via Open Source Technology