กองประชาสัมพันธ์ฯ มมส ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะศึกษาศาสตร์

กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ Divisions of Public Relations and International Affairsเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมกองอาคารสถานที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนี สีเฉลียว อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา พร้อมด้วยนิสิตจำนวน 17 คน เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตสื่อการศึกษา  รายละเอียดเพิ่มเติม...