บุคลากรกองประชาสัมพันธ์ฯ ร่วมงานรัฐพิธีวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ Divisions of Public Relations and International Affairsเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมพงศ์ ณ จัมปาศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ นำข้าราชการ และพนักงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมถวายราชสักการะ เนื่องใน “รัฐพิธีวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”  รายละเอียดเพิ่มเติม...

มมส รับรองอาคันตุกะจากประเทศญี่ปุ่นในโอกาสจัดมหกรรมทุนการศึกษาต่อ

กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ Divisions of Public Relations and International Affairsวันนี้ (10 มกราคม 2561) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวต้อนรับ Mr.Shiro Terashima เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย พร้อมคณะรวม 15 คน ในโอกาสที่ ได้มาจัดมหกรรมทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ประเทศญี่ปุ่น ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รายละเอียดเพิ่มเติม...

บุคลากรกองประชาสัมพันธ์ฯ ร่วมอบรมการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุ

กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ Divisions of Public Relations and International Affairsกลุ่มงานบริหารการพัสดุ กองคลังและพัสดุ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และระเบียบ ประกาศ กฎกระทรวงภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ” ระหว่างวันที่ 6-7 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รายละเอียดเพิ่มเติม...

มมส ต้อนรับบุคลากรและนิสิตแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติ เพื่อร่วมกิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเภสัชกรรมระยะสั้น

กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ Divisions of Public Relations and International Affairsเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธี โพธิ์ทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรจากคณะเภสัชศาสตร์ และกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ร่วมต้อนรับบุคลากรและนิสิตชาวต่างชาติจาก Auburn University และ University of Tennessee ประเทศสหรัฐอเมริกา Showa University ประเทศญี่ปุ่น University of the Philippines Manila ประเทศฟิลิปปินส์ และ University of Health Sciences สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 11 คน  รายละเอียดเพิ่มเติม...

มมส พบปะสื่อมวลชนจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2561

กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ Divisions of Public Relations and International Affairsวันที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 12.00 น. ณ ร้านอาหารเรือนทอง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และบุคลากรกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมพบปะและขอบคุณสื่อมวลชน พร้อมมอบของที่ระลึกเนื่องในเทศกาลปีใหม่ แก่สื่อมวลชนท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคามกับสื่อมวลชน ถือโอกาสนี้ขอบคุณสื่อมวลชนทุกแขนงในจังหวัดมหาสารคาม ที่ได้สนับสนุนและเผยแพร่ข่าวสารมหาวิทยาลัยมหาสารคามด้วยดีมาโดยตลอด  รายละเอียดเพิ่มเติม...

บุคลากรกองประชาสัมพันธ์ฯ ร่วมทำบุญตักบาตร “ส่งท้ายปีเก่า 2560 ต้อนรับปีใหม่ 2561”

กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ Divisions of Public Relations and International Affairsวันที่ 27 ธันวาคม 2560 ณ บริเวณหน้าอาคารสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดยศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธาน พร้อมด้วย ผู้บริหาร และบุคลากร มหาวิทยาลัยชาวมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทำบุญตักบาตร“ส่งท้ายปีเก่า 2560 ต้อนรับปีใหม่ 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม...

กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มมส จัดประชุมครั้งที่ 4 /2560

 กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ Divisions of Public Relations and International Affairsเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดประชุมกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ครั้งที่ 4/2560 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธี โพธิ์ทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วย นางณัฐยา จอมพุทรา ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ และบุคลากรกองประชาสัมพันธ์ฯ เข้าร่วมประชุมติดตาม การบริหารงานกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มงาน เพื่อร่วมกันพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รายละเอียดเพิ่มเติม...

มมส ต้อนรับ Prof.Eva Penz จาก SF Joanneum University of Applied Sciences ประเทศออสเตรีย

 กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ Divisions of Public Relations and International Affairsเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธ ชาติชนะยืนยง รองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ พร้อมด้วย ผู้บริหาร และบุคลากรกลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ต้อนรับ Prof.Eva Penz จาก SF Joanneum University of Applied Sciences ประเทศออสเตรีย  รายละเอียดเพิ่มเติม...

บุคลากรกองประชาสัมพันธ์ฯ ร่วมทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนา 50 ปี

กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ Divisions of Public Relations and International Affairsวันนี้ (9 ธันวาคม 2560) เวลา 07.00 น. ณ บริเวณลานหน้าอาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 9 รูป ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา 50 ปี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี พระเทพสารคามมุนี ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ รายละเอียดเพิ่มเติม...

บุคลากรกองประชาสัมพันธ์ฯ ร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวาคม 2560

กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ Divisions of Public Relations and International Affairsวันนี้ (5 ธันวาคม 2560) ณ วัดมหาชัย พระอารามหลวง จังหวัดมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำข้าราชการ พนักงาน นิสิต นักเรียน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2560 รายละเอียดเพิ่มเติม...