Black Ribbon

บุคลากรกองประชาสัมพันธ์ฯ ร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของบุคลากร ในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2560

กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ Divisions of Public Relations and International Affairsเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมแม่น้ำของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักงานอธิการบดี ได้จัดโครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของบุคลากร ในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดีทั้ง 12 หน่วยงาน ได้รับการพัฒนาจิตใจ และมีการพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสำนักต่อหน้าที่และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมส่วนรวม รู้จักการเสียสละ การช่วยเหลือแบ่งปันเสริมสร้างสังคมแห่งความดี มีคุณธรรมปฏิบัติงานด้วยความสื่อสัตย์สุจริต พร้อมทั้งเป็นผู้มีจิตบริการในการปฏิบัติงาน และเพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2560 รายละเอียดเพิ่มเติม...

บุคลากรกองประชาสัมพันธ์ฯ ร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2560

กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ Divisions of Public Relations and International Affairsเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2560 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการพิเศษ เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ ทางสำนักงานอธิการบดี ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาบุคลกร สนับสนุนให้บุคลากรได้มีการปรับเปลี่ยนกระบวนแนวคิด สู่เชิงนวัตกรรม สร้างสรรค์ และนำไปสู่บูรณาการในการทำงาน รวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กล้าคิดกล้าทำ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ ตลอดเป็นการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ มาปรับปรุงการจัดกระบวนการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น เนื่องจากสำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย ที่มีจำนวนบุคลากรมากถึง 1,000 กว่าคน และควบคุมดูแลหน่วยงาน 12 หน่วยงาน ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนการขับเคลื่อนการทำงานต่างๆของมหาวิทยาลัย จึงจำเป็นต้องจัดโครงการดังกล่าวขึ้น และเมื่อช่วงเช้าประธานในงานยังได้มอบเกียรติบัตร ให้แก่หน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ที่มีผลประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ 4.00 ขึ้นไป ให้กับ 5 หน่วยงาน เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป รายละเอียดเพิ่มเติม...

บุคลากรกองประชาสัมพันธ์ฯ ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสมรรถนะนักวิชาการโสตทัศนศึกษา”

กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ Divisions of Public Relations and International Affairsเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาสมรรถนะนักวิชาการโสตทัศนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560 ขึ้น ในหัวข้อ "การออกแบบอินโฟกราฟิกเบื้องต้น" โดยมี นางรุ่งเรือง สิทธิจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ฝ่ายบริการสารสนเทศและประกันคุณภาพ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน มี นายอารยะ เสนาคุณ หัวหน้ากลุ่มงานสื่อโสตทัศน์และอิเล็กทรอนิกส์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ รายละเอียดเพิ่มเติม...

บุคลากรกองประชาสัมพันธ์ฯ ร่วมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานและความก้าวหน้าในสายงาน

กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ Divisions of Public Relations and International Affairsวันนี้ (26 กรกฎาคม 2560) ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดการโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานและความก้าวหน้าในสายงานของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (สายสนับสนุน) หัวข้อ “เทคนิคการเขียนคู่มือ และแบบคำขอรับการแต่งตั้งตามประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” พร้อมบรรยายพิเศษ “แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน” ณ ห้องประชุม AR 201 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รายละเอียดเพิ่มเติม...

มมส ต้อนรับอาคันตุกะ ผู้บริหาร Tajen University, Taiwan ผู้อำนวยการโรงเรียนนานาชาติอังกฤษแห่งภาคเหนือ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Beijing UC International Education Investment Corporation

กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ Divisions of Public Relations and International Affairsเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 – 12.00 น. คณะศิลปกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คมกริช การินทร์ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และว่าที่ร้อยเอกอวิรุทธ์ โททำ อาจารย์ประจำวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ได้นำผู้บริหาร คือ 1) Prof. Dr. Feng Chi Hung ตำแหน่ง Assistant President, Tajen University, Taiwan 2) Ms. Yu Ling Chueh ตำแหน่ง Assistant of Prof. Dr. Feng Chi Hung 3) Dr. Pimonmas Photong-Wollmann ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนนานาชาติอังกฤษแห่งภาคเหนือ Director of The British International School of Northern Thailand และ 4) Mr. Zhang Yu ตำแหน่ง Chief Executive Officer of Beijing UC International Education Investment Corporation เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชลธี โพธิ์ทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และบุคลากร กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมกลุ่มงานกิจการต่างประเทศ ชั้น 2 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รายละเอียดเพิ่มเติม...

บุคลากรกองประชาสัมพันธ์ฯ ร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ Divisions of Public Relations and International Affairsเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น.กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560 ขึ้น ณ ห้องประชุมแม่น้ำของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รายละเอียดเพิ่มเติม...

บุคลากรกองประชาสัมพันธ์ฯ ร่วมงานฮีตเดือน 8 บุญเข้าพรรษา

กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ Divisions of Public Relations and International Affairsเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชนและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม เนื่องในช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษา “ฮีตเดือน 8 บุญเข้าพรรษา” ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารบรมราชกุมารี และพระบรมธาตุนาดูน จังหวัดมหาสารคาม รายละเอียดเพิ่มเติม...

บุคลากรกองประชาสัมพันธ์ฯ ร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ พระบรมธาตุนาดูน

กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ Divisions of Public Relations and International Affairsเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 เวลา 17.00 น. ณ พุทธมณฑลอีสานพระธาตุนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำบุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไปทำบุญและเวียนเทียนรอบองค์พระบรมธาตุนาดูน เพื่อเป็นการระลึกถึงพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ ถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560 รายละเอียดเพิ่มเติม...

มมส พัฒนาสมรรถนะนักประชาสัมพันธ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล

กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ Divisions of Public Relations and International Affairsเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการการจัดการความรู้สมรรถนะนักประชาสัมพันธ์ ในหัวข้อ “การพัฒนาความพร้อมการปฏิบัติงานเป็นทีมเพื่อการประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล” รายละเอียดเพิ่มเติม...

มมส ต้อนรับอาคันตุกะ ผู้บริหารและคณะ จาก Universiti Teknologi Petronas ประเทศมาเลเซีย

กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ Divisions of Public Relations and International Affairsเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.30 – 12.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มงคล อุดชาชน ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อดิศักดิ์ ปัตติยะ ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยวิจัยพลังงานชีวภาพและทรัพยากรทดแทน คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ Mr. Clive Francis Burrett ตำแหน่ง นักวิจัย ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา ได้นำผู้บริหาร คือ Associate Professor Dr. Eswaran Padmanabhan ตำแหน่ง Director, Enhanced Oil Recovery และคณะ จาก Universiti Teknologi Petronas ประเทศมาเลเซีย เข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชลธี โพธิ์ทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ละกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และบุคลากร กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี รายละเอียดเพิ่มเติม...