แบบฟอร์มดาวน์โหลด

:: แบบฟอร์มสำหรับ (ข้าราชการ) กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ Divisions of Public Relations and International Affairs
:: แบบฟอร์มสำหรับ (พนักงานมหาวิทยาลัย) กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ Divisions of Public Relations and International Affairs
:: แบบฟอร์มสำหรับ (ลูกจ้างชั่วคราว) กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ Divisions of Public Relations and International Affairs
:: แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ Divisions of Public Relations and International Affairs
:: แบบข้อตกลงภาระงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ป.01-04) กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ Divisions of Public Relations and International Affairs
:: แบบฟอร์มขออนุญาตออกนอกสถานที่ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ Divisions of Public Relations and International Affairs
   
แบบฟอร์มพัสดุ  
:: แบบขอให้จัดหา กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ Divisions of Public Relations and International Affairs
:: ใบเบิกวัสดุ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ Divisions of Public Relations and International Affairs
:: แบบฟอร์มยืมพัสดุ / ครุภัณฑ์  กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ Divisions of Public Relations and International Affairs
   
แบบฟอร์มแผนกลยุทธ์  
:: ขั้นตอนในการจัดทำแผนกลยุทธ์ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ Divisions of Public Relations and International Affairs
:: แบบฟอร์มจัดทำแผนกลยุทธ์ 2560 กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ Divisions of Public Relations and International Affairs
   

กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ Divisions of Public Relations and International Affairs