เว็บลิงค์

หน่วยงานสนับสุนนการเรียนการสอน
หน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอน (สำนักงานอธิการบดี)
     :: สำนักงานอธิการบดี      :: กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
     :: กองกลาง           ศูนย์นวัตกรรมไหม
          งานสารบรรณ           ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม (UIC)
          งานการประชุม              หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มมส
          งานประสานงาน มมส           ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรกรรมฯ
     :: กองแผนงาน           ศูนย์เครื่องมือกลางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
     :: กองการเจ้าหน้าที่           พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
     :: กองกิจการนิสิต           โครงการอนุรักษ์เอกสารใบลานฯ
     :: กองคลังและพัสดุ      :: กองอาคารสถานที่
     :: กองบริการการศึกษา      :: กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
     :: กองทะเบียนและประมวลผล      :: สำนักตรวจสอบภายใน
       :: ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา