ประกาศนโยบายการให้บริการของกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ  เรื่อง  นโยบายการให้บริการของกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ  สังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ประจำปีงบประมาณ 2559

ประกาศนโยบายการให้บริการของกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2559

ประกาศกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ  เรื่อง  นโยบายการให้บริการของกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ  สังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ประจำปีงบประมาณ 2559

Loading...