มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญร่วมงาน บุญหลวง มมส 2560

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญร่วมงาน บุญหลวง มมส 2560 งานนมัสการ สรงน้ำ ปิดทอง สมโภช พระพุทธกันทรวิชัยสมัยธรรมนายก ในวันที่ 19-21 เมษายน 2560 ณ หอพระพุทธกันทรวิชัยฯ ข้างสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน (เขตพื้นที่ในเมือง)

กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ Divisions of Public Relations and International Affairs

ขอเชิญร่วมงาน ฮีตเดือน 5 ปีใหม่อีสาน สงกรานต์ มมมส ประจำปี 2560

ขอเชิญร่วมงาน ฮีตเดือน 5 ปีใหม่อีสาน สงกรานต์ มมมส ประจำปี 2560 ในวันที่ 20 เมษายน 2560 ณ บริเวณหอพระพุทธกันทรวิชัย ข้างสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง)

กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ Divisions of Public Relations and International Affairs

ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการแก่ผู้รับบริการ

กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Divisions of Public Relations and Foreign Affairs  Mahasarakham Universityตามที่กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน สำนักงานอธิการบดี  ปีการศึกษา 2558 กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม องค์ประกอบที่ 1 ตามตัวชี้วัด 1.1 ระบบและกลไกการสนับสนุนการบริการหน่วยงาน วงรอบปีการศึกษา 2558 กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ จึงขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการแก่ผู้รับบริการกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ที่ http://goo.gl/forms/2KAf8L9cXE ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559  เพื่อกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ จะได้นำข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงการให้บริการ ต่อไป

ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการใช้เว็บไชต์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Divisions of Public Relations and Foreign Affairs  Mahasarakham Universityตามที่กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานพัฒนาปรับปรุงและประชาสัมพันธ์ข่าวสารของทางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผ่านทางเว็บไซต์ ตามตัวชี้วัด 3.1.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (กพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงขอความอนุเคราะห์ ในการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการใช้เว็บไชต์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (http://msu.ac.th) ได้ที่ http://goo.gl/forms/8eES08YgBb  ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559  เพื่อกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศจะได้นำข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงการให้บริการ ต่อไป

ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการรับข้อมูลข่าวสาร ทางเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (สำหรับนิสิต ระดับปริญญาตรี)

กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Divisions of Public Relations and Foreign Affairs  Mahasarakham Universityตามที่กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน    ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต  ตามตัวชี้วัด 1.4 การบริการนิสิตระดับปริญญาตรี กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ จึงขอความอนุเคราะห์ให้นิสิต ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการรับข้อมูลข่าวสาร ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (สำหรับนิสิต ระดับปริญญาตรี)  ได้ที่ http://goo.gl/forms/kbSLm8cseQ ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559  เพื่อกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศจะได้นำข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงการให้บริการ ต่อไป

ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (สำหรับนิสิต ระดับปริญญาตรี)

กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Divisions of Public Relations and Foreign Affairs  Mahasarakham Universityตามที่กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต  ตามตัวชี้วัด 1.4 การบริการนิสิตระดับปริญญาตรี กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ จึงขอความอนุเคราะห์ให้นิสิต ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (สำหรับนิสิต ระดับปริญญาตรี) ได้ที่ http://goo.gl/forms/PZ5SHKXNhx  ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559  เพื่อกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ จะได้นำข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงการให้บริการ ต่อไป

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2557-2558

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2557-2558  วันอังคารที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2559  ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ : http://activity.msu.ac.th/congratulations/

มมส ร่วมใจเฉลิมฉลอง 150 ปี เมืองมหาสารคาม

เชิญชวน ชาวมหาสารคาม ร่วมเฉลิมฉลอง 150 ปี จังหวัดมหาสารคาม ในวันที่ 22 สิงหาคม 2558 ณ บริเวณสวนหนองข่า และบริเวณสี่แยกหอนาฬิกา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม  http://web.msu.ac.th/ssystem/msunews/show_news_dt.php?page=5972

ขอเชิญร่วมงานบุญเดือนแปด "เข้าพรรษา หล่อเทียนบูชา ถวายผ้าอาบน้ำฝน"

ขอเชิญร่วมงานบุญเดือนแปด "เข้าพรรษา หล่อเทียนบูชา ถวายผ้าอาบน้ำฝน" มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ บริเวณลาน ชั้น 1 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  รายละเอียดเพิ่มเติม...