ผู้ดูแลเว็บไซต์

ผู้ดูแลเว็บไซต์กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ  http://prf.msu.ac.th

กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ Divisions of Public Relations and International Affairs

ชื่อ - สกุล : นายธานินทร์  หงษา  (หัวหน้างานสารสนเทศ)
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
โทรศัพท์ภายใน : 1280
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผู้ดูแลเว็บไซต์หน้าแรกมหาวิทยาลัย  http://msu.ac.th

กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ Divisions of Public Relations and International Affairs

ชื่อ - สกุล : นายกิตติคุณ  ปิ่นสุวรรณ
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
โทรศัพท์ภายใน : 1280
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผู้ดูแลข้อมูลข่าวสารเว็บไซต์มหาวิทยาลัย  http://www.web.msu.ac.th/#page=page-1

กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ Divisions of Public Relations and International Affairs

ชื่อ - สกุล : นายธานินทร์  หงษา  (หัวหน้างานสารสนเทศ)
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
โทรศัพท์ภายใน : 1280
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ Divisions of Public Relations and International Affairs

ชื่อ - สกุล : นางสาวสุพรรณี  นัดสันเทียะ
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
โทรศัพท์ภายใน : 1280
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ Divisions of Public Relations and International Affairs

ชื่อ - สกุล : นายกิตติคุณ  ปิ่นสุวรรณ
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
โทรศัพท์ภายใน : 1280
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ Divisions of Public Relations and International Affairs

ชื่อ - สกุล : นางสาวธนภร  ปฐมวณิชกุล
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
โทรศัพท์ภายใน : 1280
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผู้ดูแลเว็บไซต์กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ  http://iroffice.msu.ac.th

กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ Divisions of Public Relations and International Affairs

ชื่อ - สกุล : นางสาวธารทิพย์  แก้วทะชาติ
ตำแหน่ง : นักวิเทศสัมพันธ์
โทรศัพท์ภายใน : 1338

กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ Divisions of Public Relations and International Affairs

ชื่อ - สกุล : นายธานินทร์  หงษา  (หัวหน้างานสารสนเทศ)
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
โทรศัพท์ภายใน : 1280
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผู้ดูแลเว็บไซต์ OE  http://iroffice.msu.ac.th/oe/

กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ Divisions of Public Relations and International Affairs

ชื่อ - สกุล : นางสาวธารทิพย์  แก้วทะชาติ
ตำแหน่ง : นักวิเทศสัมพันธ์
โทรศัพท์ภายใน : 1338

กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ Divisions of Public Relations and International Affairs

ชื่อ - สกุล : นายธานินทร์  หงษา  (หัวหน้างานสารสนเทศ)
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
โทรศัพท์ภายใน : 1280
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผู้ดูแลเว็บไซต์สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  http://radio.msu.ac.th

กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ Divisions of Public Relations and International Affairs

ชื่อ - สกุล : นายวิชิต  ชาวะหา
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ
โทรศัพท์ภายใน : -

ผู้ดูแลเว็บไซต์งานบริการศิษย์เก่า  http://alumni.msu.ac.th

กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ Divisions of Public Relations and International Affairs

ชื่อ - สกุล : นายภาณุวัฒน์  เพียรภายลุน
ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ภายใน : 1722

ผู้ดูแลเว็บไซต์อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  http://identity.msu.ac.th

กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ Divisions of Public Relations and International Affairs

ชื่อ - สกุล : นายธานินทร์  หงษา  (หัวหน้างานสารสนเทศ)
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
โทรศัพท์ภายใน : 1280
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผู้ดูแลเว็บไซต์กิจกรรมพิเศษมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  http://activity.msu.ac.th

กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ Divisions of Public Relations and International Affairs

ชื่อ - สกุล : นายธานินทร์  หงษา  (หัวหน้างานสารสนเทศ)
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
โทรศัพท์ภายใน : 1280
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผู้ดูแล Facebook มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  http://www.facebook.com/MahasarakhamUni

กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ Divisions of Public Relations and International Affairs

ชื่อ - สกุล : นางสาวสุพรรณี  นัดสันเทียะ
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
โทรศัพท์ภายใน : 1280
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผู้ดูแล Facebook กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ  https://www.facebook.com/PR.MSUThailand

กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ Divisions of Public Relations and International Affairs

ชื่อ - สกุล : นายธานินทร์  หงษา  (หัวหน้างานสารสนเทศ)
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
โทรศัพท์ภายใน : 1280
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ Divisions of Public Relations and International Affairs

ชื่อ - สกุล : นางสาวสุพรรณี  นัดสันเทียะ
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
โทรศัพท์ภายใน : 1280
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.