สรุปรายงานผลประเมินความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจในการให้บริการ ของหน่วยงาน กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจําปีงบประมาณ 2565

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม MahasarakhamUniversity
Comments are closed.
กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ติดต่อ-สอบถาม
แบ่งการดำเนินงานเป็น 3 กลุ่มงาน และ 1 งาน ดังนี้ 1. กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ 2. กลุ่มงานสถานีวิทยุและโทรทัศน์ 3. กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ 4. งานบริหารทั่วไป
ติดต่อบุคลากร
ติดต่อ – สอบถาม
กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
  • 0-4375-4315 ภายใน 1233 , 1234
  • info.msuthailand@gmail.com